Besiktning -hus, krypgrund och vind

Det är viktigt att kontrollera fuktigheten i krypgrunden och på vinden så att skador kan förebyggas.

En sådan kontroll görs vid en konditionsbesiktning av en av våra besiktningsmän. Med ett besiktningsutlåtande vet du mer om åtgärder behöver vidtas i krypgrunden eller på vinden.

Är skadorna så långt gångna att byggnadstekniska åtgärder måste utföras i krypgrunden, kan kostnaden bli så stor som 250 000 kronor. Ofta täcker inte de traditionella villaförsäkringar denna typ av fuktskador.

Vinden är ett i huset känsligt område som kan drabbad av fuktskador på flera sätt. Vinden sträcker sig ofta över hela boytan, vilket gör att ett eventuellt angrepp av mögel snabbt kan spridas över huset om fukten inte upptäcks och åtgärdas i god tid.

En skada kan ha flera orsaker. En orsak kan vålla flera skador.

Fukten kan också komma ovanifrån till följd av brister i ytterväggens konstruktion eller inifrån genom brister i ventilationen.
Om grunden och huset har deformationer med genomgående snedsprickor är det inte heller säkert att felen kan härledas från husets egen grundkonstruktion. Grannhusen och markledningarna i omgivningen kan påverka.

Man måste i en besiktning se huset med grunden och vinden som ett komplext system .

Var och hur ska man se orsakerna till skadorna?

 • Dålig och ojämn bärighet i jorden?
 • Ojämna grundvattenförhållanden?
 • Dålig styvhet i grundkonstruktionen?
 • Olyckliga marklutningar med felaktig dränering?
 • Ovarsam återfyllning och ledningsbrott?
 • Övrig påverkan
 • Klimatisk och mekanisk påverkan?
 • Dålig kvalitet i ytskikten?
 • Tekniska brister med avseende pa värmeisolering?
 • Tekniska brister i takfot, fönster, balkonger, fogar och andra känsliga detaljer med avseende på täthet?
 • Ventilationsfel och kondensfenomen?

Våra tjänster

-Besiktning krypgrund
-Besiktning vind
-Utredning fukt
-Utredning mögel
-Åtgärdsplan fukt
-Åtgärdsplan mögel
-Sanering fukt
-Sanering mögel
-Förebyggande åtgärder
-Uthyrning av luktborttagande utrustning

Krypgrund
En ventilerad krypgrund är vad man normalt kallar en s.k riskkonstruktion.
Problemet är att markytan kyls ner under vintermånaderna.
Under sommaren förs varm fuktig luft in i utrymmet och risk för kondensbildning när den varma luften kyls ner.
För att förebygga och åtgärda krypgrunder mot fukt, dålig lukt, mögelproblem finns det flera beprövade metoder
Att isolera markytan med en s.k krypgrundsisoleringsmatta i kombination med Trygghetsvaktens produkter är en metod som vi har gedigen erfarenhet av och som gett mycket bra resultat.

Välkommen att höra av Er till oss för en besiktning och konsultation av din krypgrund.

Kallvind
Under vintermånaderna är risken störst för fukt och mögelskador på vinden.

Det kan bero på ett flertal orsaker:

För mycket ventilation leder in för mycket kalluft in i utrymmet, Värmeläckage från boendedelen.

Metoden vi rekommenderar för att förebygga och åtgärda fuktskador på vinden är Trygghetsvakten vind classic, ett fuktstyrt fläktsystem med termisk avfuktare, med en korrekt installation får man en bra och säker miljö på vinden.

Välkommen att höra av Er till oss för en besiktning av din vind eller krypgrund.

Info@besiktarnas.se

Telefon:

 

Har du fukt på vinden eller i krypgrunden?

Vi på wwww.besiktarna.se kommer gärna och åtgärdar problemet. Våra fuktspecialister och Oberoende besiktningsmän hitta snabbt de bästa lösningarna för just dig!